Danh sách Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Phan Rang (Nhiệm kỳ: 2018-2022)

Danh sách Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Phan Rang (Nhiệm kỳ: 2018-2022)

Danh sách Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Phan Rang (Nhiệm kỳ: 2018-2022)

 

I. BAN THƯỜNG VỤ:

1. Chủ tịch: Giuse TỪ VĂN LÂM (ĐTDĐ: 0983.444.013)

2. Phó CT Nội vụ: Anna TRƯƠNG THỊ NGỌC LIÊN (ĐTDĐ: 0914.551.104)

3. Phó CT Ngoại vụ: Phêrô NGUYỄN VĂN HƯỚNG (ĐTDĐ: 0902.464.645)

4. Thư ký: Maria NGUYỄN THỊ KIM HÒA (ĐTDĐ: 0945.136.553)

5. Thủ quỹ: Phêrô NGUYỄN VĂN ĐỨC (ĐTDĐ: 0937.419.998)

 

II. CÁC ỦY VIÊN ĐẶC TRÁCH:

1. Giáo lý: Gioan B. VÕ NÔNG (THÀNH) (ĐTDĐ: 01666.456.595)

2. Truyền giáo: Anna TRƯƠNG THỊ NGỌC LIÊN

3. Quản lý Tài sản: Miace NGUYỄN NHỰT DANH

4. Bác ái và Xã hội: Phêrô LÊ VĂN PHÚC (ĐTDĐ: 0984.404.966)

 

BĐH GIÁO HỌ THÁNH TÂM:

01. Trưởng Giáo họ: Đôminicô HỒ VĂN NGAY (ĐTDĐ: 01689.655.635)

02. Phó Giáo họ: Gioakim NGUYỄN ANH (ĐTDĐ: 01698.639.023)

03. Ủy viên: Tôma NGUYỄN NUÔI

04. Ủy viên: Maria NGUYỄN THỊ TÂM

05. Ủy viên: Antôn NGUYỄN ĐỨC

06. Ủy viên: Phêrô LÊ VĂN NHẬT

07. Ủy viên: Alesis LÊ THIỆN HÙNG

08. Ủy viên: Phêrô TRƯƠNG NHẬT QUANG

09. Ủy viên: Catarina HỒ THỊ DIỄM HẠNH

 

BĐH GIÁO HỌ THÁNH GIUSE:

01. Trưởng Giáo họ: Miace NGUYỄN NHỰT DANH (ĐTDĐ: 0932.081.125)

02. Phó Giáo họ: Phaolô NGUYỄN CUNG (ĐTDĐ: 0947.421.567)

03. Phó Giáo họ: Miace NGUYỄN VĂN HỒNG (ĐTDĐ: 0934.059.096)

04. Ủy viên: Maria TRẦN THỊ NHÀN

05. Ủy viên: Madalena HỒ THỊ HỒNG HOA

06. Ủy viên: Maria NGUYỄN THỊ TỐ NỮ

07. Ủy viên: Anna NGUYỄN THỊ NGỌC

08. Ủy viên: Anna CAO THỊ LỘC

09. Ủy viên: Anê LÊ THỊ TỰ

10. Ủy viên: Tôma ĐẶNG VĂN BIÊN

11. Ủy viên: Rosa NGUYỄN THỊ TÂM

12. Ủy viên: Phêrô NGUYỄN PHẠM HỮU ĐẠT

13. Ủy viên: Phêrô NGUYỄN ĐỨC PHÚ

 

BĐH GIÁO HỌ ĐỨC MẸ:

01. Trưởng Giáo họ: Phêrô NGUYỄN CHƯƠNG

02. Phó Giáo họ: Phêrô BÙI VĂN CHI

03. Thư ký +Thủ quỹ: Phêrô NGUYỄN HỮU CÔNG

04. Ủy viên: Agata HUỲNH THỊ THANH CHIẾU

05. Ủy viên: Maria TRẦN THỊ TUYẾN

06. Ủy viên: Maria NGUYỄN THỊ TUYẾT

07. Ủy viên: Anna ĐOÀN THỊ TUYẾT TRINH

08. Ủy viên: Maria NGUYỄN THỊ MỸ HƯỜNG

09. Ủy viên: Gioan HỒ TĂNG HOẠT

10. Ủy viên: Maria NGUYỄN THỊ HƯỜNG

11. Ủy viên: Matta NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

 

BĐH GIÁO HỌ THÁNH GIOAN B.:

01. Trưởng Giáo họ: Piô NGUYỄN HAY

02. Phó Giáo họ: Giacôbê TẠ KIM ANH

03. Ủy viên: Anna ĐINH THỊ LỆ THU

04. Ủy viên: Lucia LÊ THỊ THANH HÀ

05. Ủy viên: Tôma LÊ ĐÌNH VINH

06. Ủy viên: Giuse VÕ AN ĐỊNH

 

BĐH GIÁO HỌ THÁNH TỬ ĐẠO:

01. Trưởng Giáo họ: Giuse TRƯƠNG QUANG DIỆU (ĐTDĐ: 0932.037.662)

02. Phó Giáo họ: Phêrô HỒ VĂN DƯƠNG (ĐTDĐ: 0918.370.482)

03. Phó Giáo họ: Tôma VÕ QUANG MINH (ĐTDĐ: 01253.165.320)

04. Ủy viên: Phaolô NGUYỄN HỮU THỂ

05. Ủy viên: Batôlômêô LÊ VĂN THANH

06. Ủy viên: Anna NGUYỄN THỊ THANH VÂN

07. Ủy viên: Phanxica TẠ THỊ BÊ

08. Ủy viên: Gioan B. VÕ NÔNG (THÀNH)

09. Ủy viên: Têrêsa TRẦN THỊ HOÀNG

10. Ủy viên: Phêrô DƯƠNG BẢO KHANG

11. Ủy viên: Ambrôsiô PHAN HUY DŨNG

12. Ủy viên: Phêrô NGUYỄN VIẾT ANH

13. Ủy viên: Giuse DƯƠNG PHÚ NGỌC

14. Ủy viên: Đaminh NGUYỄN VĂN TRỊ

15. Ủy viên: Maria NGUYỄN THỊ NHỊ

16. Ủy viên: Giuse NGUYỄN THÀNH SINH