Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Gx. Phan Rang - Ngày 2 (Lm. Antôn Nguyễn Trần Tuấn, DCCT)

Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Gx. Phan Rang - Ngày 2 (Lm. Antôn Nguyễn Trần Tuấn, DCCT)
Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Gx. Phan Rang - Ngày 2 Lm. Antôn Nguyễn Trần Tuấn, DCCT

Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Gx. Phan Rang - Ngày 2

Lm. Antôn Nguyễn Trần Tuấn, DCCT