Nếu ta quen với một người mà họ không chấp nhận con người thật của ta thì họ không phải là bạn ta.
Vô Danh