Người ta có thể hãnh diện về bất cứ cái gì nếu đó là tất cả cái mà họ có.
John Steinbeck(1902-1968)