Trên con đường thành công, bạn có tìm mãi cũng không thấy dấu chân của những người lười biếng.
Frankin