Ai có nhận thức tuyệt đối sẽ vì đó mà chối bỏ hạnh phúc.
Louis Aragon